שיריים של משה רבנו

 הרב שלמה אבינר


 

שאלה: האם יש דרך לאכול מהשיריים של משה רבנו?

תשובה: קודם כל, אין מקור ברור לא בגמרא ולא בפוסקים לאכילת שיריים של רבי.  לומדים מקל וחומר של מידה טובה ממידה רעה של האוכל לחם שאכל ממנו עכבר, שגורם לשכחה (סוף הוריות יג א).  וכן הסביר הג"ר אברהם שפירא וכשנאמרו הדברים לפני הגאון רבי משה הלברשטאם, חבר בבד"ץ של העדה החרדית, אמר: את כל האימרות על ענייני "שיריים" הכרתי, חוץ מזו (ראש דברך עמ' קח).  או מירושלמי מועד קטן (פ"ב ה"ג) שרבי יוחנן היה אוסף פירורים מסעודת קידוש החודש (שו"ת התעוררות תשובה א פב.  ועיין עוד בקונטרס דבק טוב להג"ר יצחק ווייס ראב"ד וערבויא המצורף לסוף שו"ת משנת שכיר סי' ט שהביא כמה ראיות לאכילת שיריים וגם ראיה זו.  ומובא בשערים מצויינים בהלכה מב אות ב.  דרך שיחה א רכ בשם הגר"ח קניבסקי). 

ובכל זאת, יש אפשרות שהמים שאנחנו שותים הם הם שיריים מהכוס האחרון של מים שמשה רבנו שתה או כל כוס אחר.  הרי הוא שתה מים ואחר כך המים התפזרו בעולם.  אפשר להיעזר על ידי מתמטיקה:

ב-18 גרם מים יש בערך 23^6.10 מולקולות מה שנקרא מספר אבוגדרו.  שטח כדור הארץ = 2^πR4 = X(6700)^2 km24 = 2^km8^5.10.  עומק ממוצע אוקינוס הוא 5 ק"מ.  ושטח אוקינוס על פני כדור הארץ הוא 70%.  לכן מים ביקום הם 21^10 ליטר.  כוס מים הוא 5\1 ליטר.  לכן מספר כוסות באוקינוס הוא 21^5.10 .  מספר מולקולות בכוס מים 5\1 ליטר בסך 23^10X60.  21^5.10\23^10X60 = 1200.

לכן בכל כוס מים שאנחנו שותים יש 1200 מולקולות של כוסו האחרון של משה רבנו!  וכמובן  רק היה כוסו האחרון.

שמא תאמרו, אבל יש גם 1200 מולקולות בכל כוס גם מכוסו האחרון של טיטוס הרשע!  אלא גדול קידוש השם מחילול השם לאין ערוך.

ובגמרא תענית (יא א-ב), רבי אלעזר כבר אמר: "לעולם ימוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו שנאמר (הושע יא ט): 'בקרבך קדוש'".זה ודאי נכון לגבי משה רבנו!