אין כניסה לכהנים באוויר

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: עיריית ירושלים מתכננת רכבל הנוסע מתחנה בגן הפעמון (קרוב לתחנה הראשונה) עד לשער האשפות כדי שאנשים יוכלו להגיע לעיר העתיקה בנוח, כי הרי לא פשוט לכולם להגיע לשם עם העליות וירידות ומדרגות רבות.  הרכבל יעבור מעל בית קברות קראי.  האם יהיה מותר לכהנים לנסוע ברכבל?

תשובה: לא.  משום כמה סיבות שכל אחת מהן מספקת. 

א', על פי הלכה למשה מסיני, טומאת המת מגיעה עד רום הרקיע.  להבדיל אלפי אלפים, גם אסור לכל אחד לטוס במטוס מעל הר הבית, כי קדושתו עד רום הרקיע (שו"ת יביע אומר ה יו"ד כו אות ט.  אור לציון ח"ג פ"ל שאלה ד.  הגר"א נבנצל בספר בשובי לירושלים סי' ס).

ב', שמא תאמר שיש פוסקים המתירים טיסה במטוס העובר מעל בית קברות.  אלא יש מחולקת בזה.  יש אוסרים משום אוהל זרוק לאו שמיה אוהל, ואינו חוצץ מפני הטומאה.  ויש מתירים משום שבשעה שנכנס בו היה בהיתר,  כי אין הכרח שיעבור בדיוק מעל בית קברות, ואם מזדמן מעל בית הקברות הרי זה אונס, וגם אינו יודע מזה (עיין שערים מצויינים בהלכה רב אות ח).  אבל אפילו המתירים במטוס הטס מעל בית הקרבות לא יתירו בנדון דידן, כי לרכבל יש רק מסלול אחד.

אגב, היו כמה מקרים שבטיסה, כוהן עטף עצמו בשקית כדי להגן על עצמו מטומאה.  הרב יוחנן חיות, הרב הראשי של חברת אל על, הכריז בתקשורת: "זה לא יהיה, חד משמעית! לפני עשר שנים יצאתי נגד זה בנחרצות. זו סכנת נפשות של ממש. השקית  היא דבר טיפשי ביותר, מכיוון שהמטוס הוא הדבר האטום ביותר שיש. בכל זאת בית הדין פסק שלמרות האיטום שיש במטוס, יש בעיה לכוהנים לטוס. אך שקית לא תהיה".

ג', שמא תאמר שיש פוסקים המתירים לכהנים לנסוע ברכב בדרך למעלה הזיתים ויש אומרים שיש קברים תחת הכביש.  אלא לא בטוח שיש קברים, וזה ספק טומאה ברשות הרבים, או בית הפרס בגלל קבר שנחרש ומותר כי מכוסה בכביש או מדרכה של בטון, וקל וחומר ברכב שהרכב דינו כאוהל, כי הוא  נוגע בכביש.  וכ"כ במשנה למלך (הלכות טומאת מת יא, ג) שרכב שנגרר על הארץ ומונח על הארץ, כן נחשב לאוהל (עיין שו"ת שאילת שלמה חלק א תכג. שו"ת ציץ אליעזר י מא במילואים.  קום התהלך בארץ סי' יא).  ואדמו"ר אחד כהן (האדמו"ר מתולדות אהרן) ביקר בקבר רשב"י במבנה עץ סגור שעל מכונית מדין אוהל זרוק.  ובדרך זו, גם מבקרים כהנים באוהל של הרבי מליובאוויטש בברוקלין (ע' קום התהלך בארץ סי' לו בענין ביקור כהנים בקבר רשב"י).  ויש מעשה מפורסם שהברון רוטשילד ורבו נכנסו למקום המקדש ע"י שידה תיבה ומגדל, שנשאום גויים, ורבני ירושלים לקחו שופר ותקעו בחוצות ירושלים ונידו את השר, ובהיות השר ירא ד' מאוד, פנה יחד עם רבו אל רבני ירושלים, והתנצלו כי עשו זאת בתום לבב עפ"י שיטת הראב"ד [הל' בית הבחירה פ"ו, ורבני ירושלים פייסו אותם.  שו"ת מלכי בקודש א 43.  סיני סב עמ' צד.  שו"ת יביע אומר שם.  שו"ת יחוה דעת א כה).  בכל זאת, אין זה שייך לנדון דידן שודאי יש קברים שם ואוהל זרוק לאו שמיה אוהל.

ד', שמא תאמר, קראים לא נחשבים כיהודים, ואין איסור לכהנים לטוס מבית קברות של גויים.  אלא יש מחלוקת בזה בין השולחן ערוך ובין הרמ"א.  לפי השולחן ערוך, קראים נחשבים ליהודים, ולפי הרמ"א הם לא נחשבים כיהודים ומחמיר בהם מאוד (עי' רמ"א אה"ע ד לז).  היום בארץ ישראל, פוסקים בזה על פי השולחן ערוך, גם אשכנזים, ולמשל קראית הרוצה להתחתן עם יהודי, אפילו כהן, יכולה אחרי שהיא מקבלת יהדות שלמה בפני שלשה רבנים (שו"ת יביא אומר ח אה"ע יב אות יב.  ט או"ח צט אות ד.  ט אה"ע לד.  ע' שו"ת ציץ אליעזר ה, טז.  תחומין יח-כ).  לכן, קבריהם הם קברי יהודים.

סיכום: אסור לכהנים לנסוע ברכבל מעל בית קברות של קראים, וצריך למצוא דרך אחרת, כפתרון בעיה זו במקומות אחרים בארץ ישראל.