ללכת לרבנים לקבל ברכה?

הרב שלמה אבינר

 

אנשים נוהגים לכתת רגליהם למרחקים, לשלם כסף רב עבור הנסיעה, לחכות בתור זמן רב, ולפעמים גם לשלם כסף רב, כדי לקבל ברכה מרב.

ודאי, תמיד טוב לקבל ברכה מכל אדם, ואפילו ברכת הדיוט לא תהיה קלה בעיניך, וקל וחומר ברכה מרב. והרי נפסק בפירוש: "יש אומרים שמי שיש לו חולה בביתו, ילך אצל חכם שבעיר, שיבקש עליו רחמים" (שו"ע יו"ד שלה י הגה).

אכן, זה רעיון טוב, אבל יש רעיון יותר טוב: את הכסף הן של הנסיעה, הן עבור הרב, לתת לצדקה, כי זו מצוה ברורה.  את הזמן של הנסיעה וההמתנה בתור, להשתמש בו לעשות חסד, שזו מצוה ברורה.  ובאשר לברכה, הרי ודאי רבונו של עולם חשב על זה, ונתן לנו אפשרות לקבל ברכה ישירות ממנו ולא מרב, כל בוקר, בברכת כהנים:

"ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם" (במדבר ו כז).  לא הכהנים הם המברכים, אלא ד', הם רק שלוחים.  לכן, גם כהן רשע אומר ברכת כהנים, ואין לתמוה על כך, כותב הרמב"ם, שהרי לא הוא המברך, אלא ד' הוא המברך (רמב"ם, הלכות תפילה טו ז).

וכתב הג"ר דוד כהן בהסכמה לס' 'ברכת כוהנים באהבה': "לפני איזה זמן הייתי אצל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן (שליט"א) [זצ"ל], ואמר לי שתמוה אצלו מאוד לראות אנשים הזקוקים לאיזה ישועה שמבקשים ומחפשים לקבל ברכות, והרבה פעמים נודדים למרחקים בשביל כך, ואף שאין להם שום אסמכתא שיש עניין בברכותיהם של המברכים, ואינם שמים אל ליבם שיש להם לסמוך בכל יום ברכה שהקב"ה הבטיח שיש בה כח והיא פועלת שפע של ברכה, והיא הברכה שמברכים הכוהנים בכל יום, ואינם משתדלים לרדוף ולהשתדל אחר ברכת כוהנים" (מובא באורחותיך למדני עמ' לח.  ).

שמא יאמר אדם: ודאי כן הוא, אך אני מעדיף שליח צדיק.  גם על זה, כבר חשב הקדוש ברוך הוא, שכן אין הכהן מוסר את הברכה מכח עצמו, אלא מכח אהרן הכהן, שהיה צדיק עליון, כנוסח הברכה: "אשר קדשנו בקדושתן של אהרן וציונו...".  הרי שזה בא מכחו של אהרן, אשר סגולתו הנשמתית גנוזה בתוך כל הכהנים.  וד' ציוה על הכהנים לברך, ויש להרבה שיטות גם מצוה לישראל להתברך (ביה"ל ריש סי' קכח).

ועוד יטען אדם: הנוסח של ברכת כהנים הוא קבוע, אך אני רוצה לומר בדיוק לרב במה יברכני, או ליתר דיוק, שיברך אותי בכל הברכות ובכל ההצלחות.  אך גם על זה כבר חשב רבונו של עולם.  וכך היא ברכת כהנים, כפי שמסביר רבי יוסף אלבו בסיום ספרו ספר העיקרים.

א.      יברכך ד' וישמרך.  ברכה גשמית.

ב.      יאר ד' פניו אליך ויחוניך.  ברכה רוחנית.

ג.       ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום.  שלום נפשי פנימי באדם בין הגשמי והרוחני, בין הגוף והנשמה.

הרי שיש לך הכל.

זאת ועוד, לפעמים הרבנים כל כך עמוסים וטרודים מבקשת הברכות, שאין להם כח לפרט ברכותיהם.  ועיין ביוטיוב איך הגר"ח קניבסקי מרוב עומס, נאלץ לצמצם ולומר בּוּהָ בּוּהָ, כלומר ברכה והצלחה...

ראה: https://www.youtube.com/watch?v=jt8zGrDTZRI