מי היא אותה אשת חיל?

 הרב שלמה אבינר

 

אשת חיל הוא הפרק האחרון של משלי שכתב שלמה בן דוד.  מי היא אותה אשת חיל?

הפשט: האמא שכל כך טרחה להכין את השבת, וטורחת כל השבוע להעמיד את הבית על מכונו.

הסוד: השכינה.  השבת.  התורה.  הנפש.

אך, אם שקר החן והבל היופי, למה התורה מספרת על יופין של שרה, רבקה ורחל?  הסביר הגאון מווילנא שאכן הם הבל כשלעצמם, אך כאשר הם מחוברים ליארת ד', יש להם ערך.  בקיצור: שקר החן והבל היופי, אשה יראת ד', היא תתהלל – בהם (קול אליהו, ויצא, ל).

חז"ל משייכים כל פסוק לאחת הנשים הגדולות באומתנו (מדרש משלי):

 בטח בה לב בעלה.  שרה (ולאברם הטיב בעבורה)

 גמלתהו טוב ולא רע.  רבקה (מלאה מקום שרה אמנו)

 דרשה צמר ופשתים.  לאה (שכר שכרתיך.  שחשקה ביעקב הקדוש ונולד יששכר)

 היתה כאניות סוחר.  רחל (יוסף נמשל לספינה מלאה טוב)

 ותקם בעוד לילה.  בתיה (הצילה את משה רבנו)

 זממה שדה ותקחהו.  יוכבד (יצא ממנו משה רבנו השקול כנגד כל ישראל שנמשלו לכרם)

חגרה בעוז מתניה.  מרים (נתאמצה שיוולד מושיעם של ישראל)

 טעמה כי טוב סחרה.  חנה (טעמה טעם תפלה)

 ידיה שלחה בכישור.  יעל (הרגה סיסרא ביתד)

 כפה פרשה לעני.  האשה הצרפית (כלכלה את אליהו הנביא)

 לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שני.  רחב (לא יראה מבני ישראל בזכות הסימן של חוט השני)

מרבדים עשתה לה.  בת שבע (יצאה ממנה שלמה שמלך בכל)

נודע בשערים בעלה.  מיכל (הצילה דוד)

סדין עשתה ותמכר.  צללפונית (אמו של שמשון)

עוז והדר לבושה.  אלישבע בת עמינדב, בעלה של אהרן הכהן (ראתה ארבעה שמחות: אחיה נשיא, בעלה כהן גדול, אחי בעלה מלך, שני בניה פרחי כהונה)

פיה פתחה בחכמה.  האשה החכמה מאבל בית מעכה (שהצילה את העיר בחכמתה.  שמואל ב כ טז)

צופיה הליכות ביתה.  אשתו של עובדיה הנביא (הצילה בניה ולא עבדו עבודה זרה עם אחאב)

קמו בניה ויאשרוה.  השונמית (האשה הגדולה שהאכילה אלישע)

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה.  רות

שקר החן והבל היופי אשה יראת ד' היא תתהלל.  רות (שויתרה של מעמדה ועושרה כדי להידבק בתורה)

תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה.  רות (יצא ממנה דוד שאמר תשבחות לד')