תוכנית חיסכון לילד - כשרה

 הרב שלמה אבינר

 

שאלה: נפתחה תוכנית "חיסכון לכל ילד", של הפקדת סכום מסויים לכל ילד, על ידי הביטוח הלאומי מתוך קצבת הילדים.  יש תוכניות שונות עם סוגים שונים של השקעות ושל סיכון וכן תוכנית תואמת הלכה.  האם חייבים דווקא בתוכנית על פי הלכה או אפשר בכל תוכנית אחרת אם התשואה יותר גבוהה?

תשובה: כמובן אותה שאלה נשאלת לגבי כל קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות.  הבעיה היא איסור ריבית, וכן שותפות בחילול שבת, יום טוב, מזון טרף, חמץ, נצרות ועוד.

אם אדם משקיע בבנק עצמו, אין בעיה של ריבית, כיון שלכל הבנקים בארץ יש היתר עסקא.  בעסקים שונים שאין היתר עסקא, אין היתר העסקא של הבנק מועיל, וכן אם העסק עובר על איסורים אחרים, ואין הבדל אם אדם משקיע ישירות או דרך הבנק, כי הבנק אינו בעלים על כספו, רק שליח ומנהל את הכסף של המשקיע, ומקבל דמי תיווך.

לכן יש פוסקים שאסרו לרכוש מניות אלא בעסקים עליהם יש פיקוח הלכתי, כי זכות ההצבעה משאירה את המשקיע כבעלים גם אם אין סיכוי שהצבעתו תשפיע במשהו (שו"ת מנחת יצחק ג א. ה יח.  מועדים וזמנים ג רסט).

אבל הג"ר משה פיינשטיין מתיר וסובר שרכישת מניות אינה כשותפות ממש, כי אין לרוכש אפשרות להביע דעה כמו בעלים, והוא משקיע חיצוני לגמרי.  וגם אין איסור לפני עוור ואיסור מסייע לדבר עבירה, כי יעשו הכל רגיל גם ללא קנית המניות שלו (שו"ת אגרות משה אה"ע א ז. יו"ד ב סב.  וכן הג"ר יוסף שלום אלישיב.  ישורון יג תקכו. כ תקלה).

וכן המנהג להתיר.

כמובן, עדיף לבחור מסלול על פי הלכה, כדי להחמיר כפוסקים האוסרים.

וכן מפני שיש לצערנו בארצנו הרבה עסקים מחללים שבת, ואם יימנעו מלהשקיע בהם, הם יחשבו פעמיים אם ללכת בדרך זו, כמו שקורה ביחס לכשרות המזון.

וד' יברך את ילדינו היקרים.