כפתור גרמא

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: הזדמנתי לישוב דתי ונדהמתי לראות שצעירים נוסעים בשבת לבית הכנסת ולכל מקום בקלנועית-שבת.  כאשר שאלתי אותם, אמרו לי שזה פועל בשיטת גרמא וזה מותר בשבת.  לי נראה שהכל חילול שבת גדול, אך אם כך ההלכה, אקבל.

תשובה:

א.      ודאי אף אחד לא התיר דבר כזה.  יש מחלוקת בין גדולי ישראל לגבי קלנועית, אבל גם המתירים התכוונו רק לנכים, זקנים חדלי כח וכדומה.  ובודאי לא לצעירים.

ב.      כמובן, אנחנו לא דנים במקרים של פיקוח נפש, בטחוני או רפואי, שמתירים במצבים מסויימים איסור דרבנן ואפילו איסור תורה.  אבל מעבר לזה, כאמור, כפתור גרמא הוא מחלוקת הפוסקים.

ג.       המקור של גרמא הוא הצבת כדים מלאי מים בדרכה של שריפה כדי לעצור אותה.  "ועושין מחצה בכל הכלים, בין מלאים בין ריקנים, בשביל שלא תעבר הדלקה".  אבל "רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאין מים, לפי שאין יכולין לקבל את האור והן מתבקעין ומכבין את הדלקה" (משנה שבת טז ה).  הדעה הראשונה מתירה והדעה השניה אוסרת כיון ש"אדם בהול על ממונו" ויש לחשוש שיבוא לכבות ממש בידיו (שבת קכ ב).  להלכה נפסק שמותר לכבות בגרמא (שו"ע או"ח שלד כב).  טעם ההיתר הוא ש"מלאכת מחשבת" אסרה תורה ולא בצורה כזו (שבת שם).  אך ההיתר הוא רק במקרה של הפסד (שו"ע שם).  כך כותב הרמ"א, אך גם הפוסקים הספרדים הסכימו איתו.  לענייננו אפשר לדמות שימוש קלנועית עבור נכה להפסד, אך בודאי לא עבור צעירים.

ד.      אך כאמור לעיל יש פוסקים גדולים שסוברים שכפתור גרמא אין דינו כגרמא, אלא נחשב כמעשה בידיים, על אף שלכאורה היא נראה יותר עקיף מגרמא.  יש שני סוגים של כפתור גרמא:

1.      "סילוק מעכב" או "מניעת המונע".  יש שני מתקנים.  מתקן א, אם לא יופרע, עושה פעולתו.  מתקן ב שולח פולסים של אור כל כמה שניות לתא פוטואלקרטי המונע פעילות מתקן  א.  מפסק הגרמא מכסה באופן מכני את מתקן ובכך נמנעת  הפולסים המניעה (אנציקלופדיה תלמודית, נספח לערך חשמל תרנט).

2.      "המשכת מצב".  המתקן מחבר כל שתי דקות, ומנתק אחרי שניה.  בעת לחיצה על כפתור גרמא, אין זרם ואין מתח, ועל ידי חיבורו, המתקן כבר לכ יכובה, או ישתנה הקצב, לשתי דקות מחובר ושניה מנותק.

ה.     אבל אותם פוסקים גדולים אוסרים בגלל שתי סיבות:

1.      כיון שהוא מתכונן לפעול בצורה מסויימת, כך היא הפעלתו, ואין שום הבדל ניכר למפעיל, כדי להבחין בין אם זה מכחו לבין מניעת המונע או המשכת מצב, זה נחשב כמלאכת מחשבת וכמעשה בידיים.  למשל, הדלקת האור בפתיחת המקרר לא נחשבת גרמא, כיון שזו הדרך להדלקת הנורה.

2.      כפתורים כאלה שיאפשרו כל פעולה חשמלית, יהרסו את חומת השבת.  זה היה בדיוק תוכן השאלה, שמהיתר קלנועית לנכה, עברו להיתר לכל הצעירים, ד' ירחם.