האם אדם יכול לקיים כל תרי"ג מצוות בחייו

 הרב שלמה אבינר

שאלה: נשאל בשו"ת ווי העמודים (אה"ע סי' ט): חסיד אחד המתחסד עם קונו, שכבר נשא אשה והוליד בנים, והוא מחזר אחר מצוות נדירות ומקיים פדיון פטר חמור, ושילוח הקן ושאר מצוות, שהולך ומחייב עצמו בהן, כדי להשלים תרי"ג מצוות, וכעת איותה נפשו לקיים מצות גירושין, אשתו אוהבתו והם חיים בשלום ובשלוה, ומרוב אהבתה עמו, היא מסכמת שיגרשנה בכדי לקיים מצוה זו, ומיד לאחר הגט יקדשנה בפני אותן ב' עדים כדת משה וישראל, לפי ששמע שמי שלא קיים תרי"ג מצוות, יחזור עליהן בגלגול, והוא חושש, אם ראוי לעשות כן או לאו?  מה דעת הרב בזה?

תשובה: אדם לא חייב לקיים את כל תרי"ג המצוות.  למשל, אתה לוי ואינך יכול לקיים את המצוות שלי, שאני כהן.  אין מה לעשות.  מקסימום, הבת שלך יכולה להתחתן עם כהן ואז יהיה לך נכד כהן.  כמו כן, אדם לא  חייב לקיים מצות  הוצאה להורג של רוצח.  אצל הלמדנים קוראים לזה 'מצוה חיובית' ו'מצוה קיומית'. 'מצוה חיובית' ,אדם חייב לקיים כגון הנחת תפילין.  אבל 'מצוה קיומית' היא שאם אדם רוצה לאכול בשר אז הוא חייב לשחוט, אבל אם אינו רוצה לאכול בשר, הוא לא חייב לשחוט.  וכן, אם אדם עושה עבירה, הוא צריך להביא קרבן חטאת, אבל אם הוא לא עושה עבירה, הוא לא צריך להביא קרבן חטאת. אם אדם רוצה לגרש, אז הוא חייב לגרש בגט, אבל אם לא רוצה לגרש, הוא לא צריך לגרש בגט.  כלומר, אלו מצוות עם תנאים, ומצוות כאלה לא צריך לחפש.  אלא יש גדולי עולם כמו הגאון מווילנא שרצה לקיים נתינת לחיים זרוע וקיבה לכהן  –  שהיא מצוה הקיימת בימינו  ולא רק  בזמן בית המקדש, שאז יש נתינת שוק וזרוע.  או אם אדם רוצה לקיים פדיון פטר חמור – טוב מאוד, אבל אינו חייב. 

זאת ועוד, כתוב בהקדמת השל"ה, שביחד כל עם ישראל מקיים את כל המצוות.  אחד כהן ואחד לוי, אחד איש ואחת אשה, כי יש מצוות לגברים ויש מצוות לנשים.  וביחד, כל עם ישראל מקיימים את הכל.

ובאופן כללי, לגבי גלגול נשמות,  יש מחלוקת ראשונים. אמנם,  בזוהר  מוזכר הגלגול (א קפו ב.  ב צט ב).  אבל האר"י אמר שזה לא כפשוטו.  לא אותה נשמה מתגלגת אלא ניצוצות ממנה שלא נתקנו תחלה.  ויש לה שליחות עלי אדמות (שער הגלגולים לרבי חיים ויטל הקדמה יד.  עי' ספר העיקרים לרבי יוסף אלבו ואמונות ודעות לסעדיה גאון.  ע' חיי עולם מהסטייפלר פרק יב-יג.  נר באישון לילה עמ' 89-88).

הערות:

ובשו"ת ווי העמודים שם, הרב אבישי טהרני מסיק שאף שאדם צריך לקיים את כל תרי"ג מצות התורה, ואם לאו יחזור עליהם שנית בגלגול.  מכל מקום, המצות שאין יכולת באדם לקיימם אם לא כאשר השי"ת אינה לידו, כמו, פדיון הבן, יבום, חליצה, גט, וכיוצא בזה, הנה אם השי"ת הזמין לידו אחת מאלו המצוות ולא קיימה, דינו שיתגלגל על מצות אלו, אבל יבא בסוד עבור באיזה אדם שבאו לידו, ויקיים אותם, ואח"כ ילך לו ויחזור למקומו ככלותו לעשותם.