האם נזם באף מותר?

הרב שלמה אבינר


ש: האם נזם באף מותר?  מה זה שונה מעגיל באוזן?  אצל נשים חרדיות לא תמצא, וכן אצל נשים דתיות יראות שמים, אבל יש נשים דתיות שכן שמות, ואליעזר נתן נזם לרבקה אמנו (בראשית כד כב)?

ת: זה אסור משום חוקות הגויים.  כמובן, לא כל מה שהגויים עושים, יש בו משום חוקות הגויים.  ויש כמה הגדרות אצל רבותינו הפוסקים.  אחת ההגדרות נמצאת במהרי"ק: דבר שאינו צנוע המושך תשומת הלב, כגון בגדים אדומים (שו"ת המהרי"ק פח).  כמובן, בגד לא צנוע או קישוט לא צנוע אסור בפני עצמו, גם אם הגויים לא נוהגים בו, אך אם גויים נוהגים בו, יש איסור נוסף של חוקות הגויים.  הדוגמה היא בגד אדום. מרבקה אמנו אין הוכחה, כי אז גם אצלנו היה קיים.

וכן מזכיר הגר"מ פיינשטיין את דברי המהרי"ק לאסור בגד שלובשים דרך גאווה (שו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סי' פא).  המובן של גאווה, הוא עשיית רושם, משיכת העין, רצון שיראו.  עיין אורחות צדיקים בתחילה הספר שלבישת בגדים מושכים עין היא סוג של גאווה.

וכן ר' חיים מצאנז בשו"ת דברי חיים כותב "ההולכים בדבר שיש בו צניעות ופריצות, עובר על לאו ולוקה מן התורה, ואפילו אינו מתכוון להידמות לגויים... אפילו ניכרת ביתר מלבושיה שהיא יהודית, ורק מלבוש אחד של גוי מורה על מניעת הצניעות, עוברת על לאו" (שו"ת דברי חיים יו"ד א ל).

זה הכלל, אשה לא צריכה לחפש שיראו את יופיה ברשות הרבים.  יופיה הוא לבעלה, ושאיפתה צריכה להיות עבודת ד'.


ברוך אלהינו שבראנו לכבודו