האמנם הרמב"ם עלה להר הבית?

 הרב שלמה אבינר

 

שאלה:

אני תמה שהרבנות הראשית לישראל אוסרת עליה להר הבית, כאשר הרמב"ם מעיד על עצמו שעלה?  כמובן אותה שאלה נשאלת על כל הרבנים הראשיים לישראל מאז מלחמת ששת הימים, וכן כל גדולי ישראל בדורות הקודמים, כגון השל"ה, רבי ישראל סלנט, המהרי"ל דיסקין ועוד.

תשובה:

א.      אכן  גדולי ישראל, אליהם יש להוסיף מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה, ראו את דברי הרמב"ם האלה, שנמצאים בספר חרדים לרבי אלעזר אזקרי, מלפני יותר מארבעה מאות שנה.  הם יודעים לקרוא וראו אותם דברים לפני שנולדת.  ובכל זאת הם אסרו את העליה.

ב.      אין שום כלל בהלכה שבכל דבר תמיד ההלכה כרמב"ם.  עיין בשולחן ערוך ובבית יוסף.  לפעמים הלכה כרש"י, או תוספות, או רא"ש או רי"ף.  כמובן אין זה פוגע בקדושתו וגדולתו של הרמב"ם (וכ"כ החזו"א יו"ד קנ י).

ג.       הרמב"ם כותב בהלכות בית הבחירה פרק ו שאסור להיכנס למקום המקדש ושהנכנס חייב כרת.

ד.      אין לנו הוכחות שאותה עדות היא מוסמכת.  יש הרבה מאוד מסמכים שאנשים כתבו כאילו בשם הרמב"ם ובחלק מהם יודעים אנחנו שלא הוא כתבם.

ה.     שם הרמב"ם כותב שנכנס לבית הגדול והקדוש. ביטוי זה מציין את בית המקדש כפי שאנו אומרים בברכת המזון בברכת רחם.  והרי בזמן הרמב"ם בית המקדש היה חרב.  לכן כתבו הפוסקים שכנראה מדובר בבית כנסת שהיה בסביבה.  וכן כותב הרמב"ם באגרת אחרת: הלכנו לבית ד' ברגש.  ובית המקדש כבר היה חרב.

ו.     רבי אשתורחי הפרחי, אחד הראשונים שהיה חי אחרי הרמב"ם וגר בארץ ישראל כותב שאין אפשרות להיכנס שם.  כפתור ופרח פרק

ז.        העמקה בעניין זה אפשר לראות בשו"ת מנחת יצחק ה א ושו"ת ציץ אליעזר י ז.

ח. כל זה נכתב לשם לימוד, ולא לשם הלכה.  כי הלכה למעשה, יש לדעת שענייני הר הבית לא נפסקים על ידי רב זה או אחר, אלא זו סוגיה כלל ישראלית.  הקובע הוא הרבנות הראשית לישראל.

ט. באופן כללי אדם צריך להיות עניו, ולא לחשוב שהוא יודע את הכל, בגלל שהוא קרא ציטוט באיזה דף או באיזו חוברת.  ובזכות ענווה ויראה מפני גדולי הדור, יבנה בית המקדש במהרה בימינו.